Mantra

En Ashtanga-klasse starter med et åpningsmantra og et avsluttningsmantra og danner en fin begynnelse og slutt på praksien.

Åpningsmantra

OM
vande gurunam charanaravinde
sandarsita svatma sukhava bodhe
nihsreyase jangalikayamane
samsara halahala moha santyai

abahu purusakaram
shanka cakrasi dharinam
sahasra sirasam svetam
pranamami patanjalim
OM

Åpningsmantra med Richard Freeman (www.richardfreemanyoga.com)

Avsluttningsmantra

OM
svasti prajabhyah paripalayantam
nyayena margena mahim mahisah
gobrahmanebhyah subhamastu nityam
lokasamasta sukhino bhavantu
OM SHANTI SHANTI SHANTI

Avsluttningsmantra med Richard Freeman (www.richardfreemanyoga.com)